Sosyal İnovasyon Nedir ve Neden Önemlidir?

Sosyal İnovasyon Nedir ve Neden Önemlidir?

Blog-Post-Image

Sosyal inovasyon, sosyal sorunlara yenilikçi çözümler getirerek bireysel ve toplumsal refahın artırılması anlamına gelmektedir. Kısacası, sosyal sorunlara nasıl daha iyi ve etkili çözümler getirilebilir sorusu odak noktasıdır.

Girişimcilik ve inovasyonun sosyal boyutta birleşimi ile ortaya çıkan sosyal inovasyon sayesinde hem sosyal hem de ekonomik fayda yaratılmaktadır. Sorunlara üretilen etkili çözümler adil ve sürdürülebilir bir gelecek için gerekli olan süreçlerin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Sosyal inovasyon nedir, neden önemlidir, örnekleri ve uygulamaları nelerdir, hangi ilkelerle hayata geçirilir ve bu süreçte karşılaşılan zorluklar nelerdir gibi soruların cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Sosyal İnovasyon Nedir?

Sosyal ihtiyaçları gidermek veya sosyal sorunlara çözüm bulmak amacıyla geliştirilen etkili, sürdürülebilir ve adil çözümlere sosyal inovasyon denmektedir. Bu sosyal ihtiyaçlar veya sorunlar; çalışma koşulları, eğitim veya sağlık gibi alanları kapsamaktadır.

Sosyal inovasyonun en önemli özelliği, bir çözüm üreterek yaratılan değerin toplumun geneline yönelik olmasıdır. Bu doğrultuda, uzun vadede toplumsal çıkarı temel alan bir yaklaşım benimsenmektedir. Başka bir deyişle, herkes için ortak fayda sağlamak temel amaçtır.

Sosyal konuların birçok aktörü etkileyen çok katmanlı bir yapıda olduğunu unutmamak gerekir. O yüzden, sosyal inovasyonun başarılı olması için özel, kamu, sivil toplum gibi toplumsal aktörlerin hepsinin ortak bir paydada buluşması gerekmektedir. Farklı bakış açılarının temsil edilmesi, sorunlara getirilen yenilikçi çözümlerin uzun vadede tüm toplum için değer yaratmasını sağlar.

Sosyal inovasyon ne demek öğrendik, peki ama neden bu kadar önemli?

Sosyal İnovasyonun Önemi

Sosyal inovasyon, sosyal fayda sağlanması ile toplumsal kalkınmaya destek olmaktadır. Yenilikçi çözümlerle toplumlar için değer yaratmanın sosyo-ekonomik faydaları vardır. Bu faydaların en üst düzeye çıkarılması sosyal sorunlara getirilen yenilikçi çözümlerin sürdürülebilir kalkınma ile ilişkisini ortaya koymaktadır.

Sürdürülebilir kalkınma; çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarda tanımlanmaktadır. Ekonomik büyümenin çevrenin korunması ve sosyal gelişim ile desteklenmesi sürdürülebilir kalkınmanın sağlandığını gösterir.

Sürdürülebilir kalkınmaya destek olan sosyal inovasyon, toplumsal sorunlara devamlılığı sağlanabilir, etkili ve verimli çözümler sunmaktadır.

Özetlemek gerekirse; toplumsal aktörlere bütüncül yaklaşımı ve daha sürdürülebilir çözümler üretme hedefi sosyal inovasyonun daha temiz, sağlıklı ve adil bir gelecek için önemini göstermektedir.

Sosyal İnovasyon Hangi Alanları Kapsar?

Sosyal inovasyonun hangi alanları kapsadığına geçmeden önce en çok bilinen sosyal girişimcilerden biri olan Muhammed Yunus’tan bahsedelim. Yunus, mikro kredi fikri ile Nobel ödülü kazanmıştır. Bankaların gelir seviyesi çok düşük insanlara kredi vermemesi üzerine yenilikçi bir girişim kuran Yunus, mikro kredi uygulaması ile birçok kişinin kendi ayakları üzerinde durmasını ve iş sahibi olmasını sağlamıştır.

Bu örnekten yola çıkarak sosyal inovasyon uygulamalarını daha iyi anlayabilmek için ilgili oldukları alanlara göre belirli kategorilere bölebiliriz.

Eşitlik, Güçlendirme, Toplumsal Yenilikler ve Çevre kategorileri genel anlamda sosyal inovasyon projelerinin geliştirilebileceği alanları ifade eder. Bu alanları ve spesifik olarak örnek uygulama geliştirilebilecek alanları listeledik:

Bu liste kapsamında, aşağıda sıralanmış olan alanlarda sosyal yeniliklere ve çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Eşitlik

Bireysel veya toplumsal boyuttaki eşitlik, toplumun refahını ve geleceğe dair planlarını etkileyen önemli bir faktördür. En genel anlamıyla eşitlik temalı problemler ve konular bu başlık altında toplanmıştır:

 • Toplumsal cinsiyet eşitsizliği
 • Eşitlik ilkesine aykırı ücret uygulamaları
 • Dengesiz beslenme
 • Yoksulluk
 • Siyasi yetkililere erişim

Güçlendirme

Bireysel ve toplumsal kapasitenin artırılması, güçlendirme başlığı altında değerlendirilmektedir. Eşitlik ile yakından ilgili olan güçlendirme, daha çok toplumsal katılımın artırılması ile ilgilidir. Bu kapsamdaki sosyal yeniliklere ihtiyaç duyulan konular:

 • Şeffaf ve etik iş prensipleri
 • İş yerlerinde anonim geri bildirim uygulamaları
 • Toplumsal katılım ve sosyal sorumluluk

Toplumsal Yenilikler

Küresel dinamikler ve değişen yaşam şartları toplumsal alanda yeniliklere ve sosyal inovasyona duyulan ihtiyacı artırmaktadır. Toplumsal alandaki faaliyetlere katılımın artırılması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi odaklı yenilikler:

 • Toplumsal boyutta bilgi paylaşımı
 • Evlerde su kullanımının düzenlenmesi
 • Beslenme ve gıda uygulamaları
 • Yapay zekanın kullanımının yaygınlaşması

Çevre

Çevresel etkinin yönetilmesi günümüzün ve geleceğin en önemli sorunlarından biri olarak toplumsal hayatı yakından ilgilendirmektedir. Sürdürülebilir kalkınmanın çevre boyutunun önemini unutmamak gerekir. Bütün bireylerin yaşam kalitesini ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama yeteneğini yakından etkileyen çevre yönetiminin kapsadığı alanlar:

 • Atık yönetimi
 • Doğal kaynakların kullanımının düzenlenmesi
 • Temiz enerji elde edimi
 • Sürdürülebilir tarım
 • Sera gazı emisyonlarının azaltılması
 • Elektrikli taşıtlar
 • Döngüsel ekonomi

Sosyal İnovasyon İlkeleri ve Karşılaşılan Zorluklar
sosyal_inovasyon_semasi

Sosyal inovasyonun hayata geçirilmesi toplumsal aktörlerin katılımıyla mümkün olur diye daha önce bahsetmiştik. Peki bu süreçte bizleri neler bekliyor biraz da onlara bakalım.

Sosyal yenilik ve girişimcilik sürecinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için takip edilmesi gereken çeşitli ilkeler ortaya çıkmaktadır. Bu ilkeler, sosyal yeniliklerin temelinde yer almaktadır.

Sosyal İnovasyon İlkeleri

Sosyal inovasyon süreci, planlama ve uygulama aşamaları dahil olmak üzere belirli ilkeler doğrultusunda yürütülür. Bu doğrultuda uygulanması gereken ilkeler aşağıda listelenmiştir:

Geniş bir katılımın sağlanması

Toplumun tamamını kapsayan bir iş birliği sosyal problemlere en etkili çözümler üretebilmek için önemlidir.

Güçlü ortaklıklar inşa edilmesi

Katılımın kapsayıcı olduğu bir girişimde iş birliği sağlanması her türlü gelişim ve iyileştirme çalışmalarını kolaylaştırır.

Sosyal alanda performansın ölçülmesi

Sosyal inovasyonun toplumun geneline uzun vadede değer katabilmesi için sosyal alandaki hedefler kapsamında performans ölçümlerinin tam ve eksiksiz yapılması gerekmektedir.

Yeniliklere ve girişimcilere fırsat verilmesi

Değişimi benimseyerek olası fırsatları değerlendirmek hem verimliliği artırır hem de risklerin başarılı bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Sosyal İnovasyonu Engelleyen Zorluklar

Sosyal inovasyon projelerinin sosyo-ekonomik alanda değer üretmesini sekteye uğratan zorluklar da bulunmaktadır. Bu zorluklar topluma fayda sağlayan sosyal yeniliklerin hayata geçirilmesini engellemektedir. Bu engelleri tanıyarak önüne geçmek için bütüncül ve şeffaf bir yaklaşım benimsenmesi gerekmektedir.

Ekonomik çıkarların uzun vadeli hedefleri engellemesi

Kısa vadeli ekonomik çıkarların sürdürülebilir çözümlere tercih edilmesi kalıcı çözüm üretmenin önündeki engellerden biridir.

Şüphecilik ve güvensizlik

İlgili sosyal inovasyon süreçlerinin faydasına veya amacına yönelik güvensizlik problemlerin çözümünün ertelenmesine ve engellenmesine sebep olur.

Sektöre dair en güncel haberler için yazılarımıza göz atın.

10 dk

AB Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Yönergesi (Corporate Sustainability Reporting Directive-CSRD)

Finansal Olmayan Raporlama Yönergesi Nedir? AB’de belirli şartları sağlayan büyük şirketlerin, 2018’den itibaren çevr...

10 dk

İklim Değişikliği Nedir?

İklim değişikliği sanılanın aksine geleceğin problemi değildir. Beşerî faktörler sonucu gittikçe artan sera gazı emis...

10 dk

Yeşil Ekonomi Dönüşümü: Sürdürülebilir Bir Geleceğe Doğru

Yeşil ekonomi, ekonomik kalkınmanın çevresel ve toplumsal alanlardaki gelişmelerle birlikte ele alınması gerektiğini...