POLİTİKALAR

İşçi ve İnsan Hakları Politikası

 

1. AMAÇ

 

Bu politikanın amacı, Semtrio’nun tüm faaliyetlerinde insan haklarına ve sosyal sorumluluklara öncelik verme, destekleme ve koruma biçimimizi ifade etmektir. İş süreçlerimizde etik standartları ve insani çalışma şartlarını en yüksekte tutmak, tüm çalışanları ve iş ortakları için adil ve saygılı bir çalışma ortamı sağlamak ve toplumun genel refahına katkıda bulunmak temel hedeflerimiz arasındadır. 

 

2. KAPSAM

 

Bu politika, şirketin tüm operasyonlarını, çalışanlarını, iş ortaklarını, tedarikçilerini, paydaşlarını ve müşterilerle olan ilişkilerini kapsar. İnsan haklarına saygı göstermek ve sosyal sorumlulukları yerine getirmek, iş süreçlerinin her aşamasında ön planda tutulur. Aynı zamanda çalışanların, iş ortaklarının ve toplumun genelinde sosyal haklar ve insani çalışma koşulları bilincinin arttırılmasını içerir. Semtrio’nun, işçi ve insan haklarına dair, ilgili politikaya ve tedarikçi davranış kurallarına aykırı davranışlar sonucu ilgili kişi ve kurumlara hukuki ve ekonomik yaptırımlar uygulayabilme hakkı saklıdır.

 

3. VİZYONUMUZ

 

İş stratejisinin çekirdeğine işçi ve insan haklarına duyulan saygıyı yerleştirerek, iş dünyasında pozitif değişikliklere öncülük edip ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamaktır. 

 

4. MİSYONUMUZ

 

Müşterilerine işçi ve insan hakları, sosyal sorumluluk konularında derinlemesine bir danışmanlık hizmeti sağlayarak, kişilerin ve kurumların sürdürülebilir yaşam ve iş uygulamaları pratiklerinde hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktır. Kurumsal sosyal sorumluluk ve insan haklarına yönelik stratejiler geliştirmek, şirketlerin toplumsal ve çevresel etkilerini iyileştirmelerine öncülük etmek temel görevlerinden biridir.

 

5. KAYNAK

 

 • Türkiye Cumhuriyeti 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu
 • Türkiye Cumhuriyeti 4857 sayılı iş kanunu
 • BMSK Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
 • BM Küresel İlkeler Sözleşmesi
 • BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi,
 • En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliği Sözleşmesi (182 no.’lu Antlaşma)
 • “ILO” Uluslararası Çalışma Örgütü
 • ILO Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi,
 • İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
 • Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs)
 • SASB (Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu)
 • ETI BASE CODE

 

dahil olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası standartlar ve yasal mevzuata uygun çalışma biçimlerini destekler. 


Şirketimizin uyguladığı politika, sürdürülebilirlik ve kurumsal sorumluluk alanında dünya çapında kabul görmüş standartlar olan B-Corp (Benefit Corporation) ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC - United Nations Global Compact) ile uyum içindedir. B-Corp, şirketlerin toplumsal işçi ve insan hakları ve sosyal performanslarını, şeffaflığını ve hesap verebilirliğini değerlendiren kapsamlı bir sertifikasyon sistemidir. Şirketimiz, bu değerlendirme sürecinde yüksek standartları karşılayarak etik iş uygulamaları, çevresel sorumluluk ve toplumun yararına olan taahhütlerini kanıtlamıştır. Öte yandan, UNGC'nin insan hakları, iş gücü standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında belirlediği on ilkeye tam uyum sağlayarak, küresel düzeyde sürdürülebilir ve sorumlu iş uygulamalarını benimsemiş olduğumuzu gösteriyoruz. Bu, şirketimizin hem yerel hem de global düzeyde sosyal ve çevresel etki yaratma konusundaki kararlılığını ve taahhüdünü yansıtmaktadır. 

 

 6. SORUMLULAR, İZLENEBİLİRLİK VE GÖZDEN GEÇİRME:

 

Bu politika, Semtrio Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.’nin sosyal sürdürülebilirlik komitesi tarafından kurumun çalışanları, paydaşları, tedarikçileri, müşterileri ve iş ortaklarının da görüşleri alınarak oluşturulmuştur. Paydaş geri bildirimleri, sürekli izleme, hedeflerin ve KPI’ların takibi, farkındalık takibi, yenilikçi yaklaşımlar, araştırma ve veri analizleri dikkate alınarak senelik olarak gözden geçirilecektir, organizasyonel değişiklikler, yerel ve uluslararası mevzuattaki değişiklikler gibi durumlarda gerekli revizyonlar sağlanacaktır.

 

İŞÇİ VE İNSAN HAKLARI KOMİTESİ
CEO
İklim Çözümleri Direktörü
İklim Çözümleri Departmanı - Proje Müdürü
Sürdürülebilirlik Çözümleri Departmanı - Proje Müdürü
Çalışan Temsilcisi
İnsan Kaynakları Departmanı

 

 7. UYGULAMA

 

7.1. Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

 

Çalışanlarının psikolojik ve fizyolojik sağlıklarını, güvenliklerini ve refahlarını sağlamak, korumak ve takip etmek, Semtrio Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. için en önemli önceliklerinden biridir. Risk değerlendirmeleri, acil durum müdahale/eylem planları ve sürekli eğitim programları aracılığıyla, tüm çalışanlara güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için çaba gösterilir. Olası iş kazaları ve ramak kala durumlara karşı önlemler alınır ve kök sebep analizleri ile sürekli iyileştirmeler yapılır. Uzaktan çalışmalarda uygun oturma şekilleri ile ilgili bilgilendirmeler yapılır ve ofis çalışmalarında ergonomik sandalyeler, masalar, omurga sağlığını destekleyecek ve kas-iskelet sistemini koruyacak ekipmanları sağlanır. Çalışanlara işe giriş aşamasında ve düzenli olarak sağlık muayeneleri yaptırılır. İş kaynaklı yaşanacak stres ile mücadele, zaman yönetimi, doğru yönetim teknikleri ve etkili iletişim konularında eğitimler verilir. 


Tütün ürünleri kullanmamaya teşvik edilir ve kullanmayan çalışanlarına tüm izinlere ek 5 günlük ekstra izin sağlanır. 

7.2. Çalışma Koşulları - Çalışma saatleri, ödemeler, izinler vs.


İş faaliyetlerinde, yasalara uygun ve insan haklarına yaraşır çalışma saatlerini uygulanır. Çalışanların, düzenli molalar yapıp, yıllık izinlerini kullanmaları, verimli bir iş hayatı – aile- sosyal yaşam dengesi kurabilmeleri öncelik kabul edilir. Ücret ödemeleri, sosyal yan hak ödemeleri yasalara uygun şekilde, zamanında, adil, piyasa araştırması sonucu elde edilmiş sayısal veriler neticesindeki skalaları takip edilerek ödenir ve her çalışanı maaş bordroları ile bilgilendirir. Doğum izni, hastalık izni, idari izin gibi izin türlerinde de yasal hükümler çerçevesinde hareket edilir. 

Senelik performans hedefleri koyar ve bu hedefler üzerinden toplantılar düzenlenir. Sene sonlarında performans değerlendirmeleri ve görüşmeleri yapılarak çalışanlara, yıl boyunca kendilerinden beklenenler, gerçekleşenler, hedefler vb. bilgilendirmelerde bulunulur. Çalışanların performans görüşmelerinde yorum yapma hakkı saklıdır. 

7.3. Sosyal Diyalog


Tüm çalışanlarla açık, dürüst, adil ve iki yönlü iletişimler kurularak, onların görüş ve önerilerini iş süreçlerine entegre edilir. Açık kapı politikasını benimsenir ve her ay düzenli olarak yapılan iş geliştirme toplantıları ile çalışanlara anonim bir şekilde şikayet ve önerilerini iletebilecekleri online platformda, şikayetler/öneriler ve geri bildirimler üzerinden değerlendirmeler yapılır. Ayrıca çalışan temsilciliği sistemini de benimser ve temsilcilerle toplantılar düzenleyip, onlara gelen görüş ve öneriler değerlendirir. Çeyrek periyotlarda anketler düzenler ve anket sonuçlarını çalışanların kendileriyle paylaşıp, iyileştirilmeye açık noktalar üzerinden karşılıklı görüş alışverişinde bulunulur. 

7.4. Kariyer Yönetimi 


Çalışanların kariyer gelişimlerin, aktif olarak desteklenir ve bireysel yetenekleri ve profesyonel hedefleri göz önünde bulundurularak gelişimlerine katkı sağlanır. Kurum için pozisyon ve görev tanımı dışında çapraz beceri eğitimleri düzenlenir. Senelik performans değerlendirmeleri yapılır, bu değerlendirmelerde çalışanların, olumlu veya geliştirilebilecek yönlerine dair geri bildirimleri kendileriyle paylaşılır. Sürekli araştırma ve yenilikleri takip etmelerine öncülük edilir. Akılcı kariyer gelişim planları oluşturulur ve pozisyon bazlı liderlik, koçluk ve mentorluk eğitimleri verilir aynı zamanda çalışanların kişisel gelişimine faydalı olacağı düşünülen, kariyer odaklı olmayan, gündelik hayatlarında uygulayabilecekleri ve kullanabilecekleri efektif ya da etkili eğitimler (yapay zeka kullanımı, etkili iletişim, yazılım kullanımları vb.) sağlanır. 

İşe alımlarda, çalışanlara akılcı bir kariyer planı çizilir. Bu süreçte hedefler belirlenerek, hedeflere tam uyum için kurum içi eğitim, toplantı vb. düzenlenir ve süreçler objektiflik ve şeffaflık ilkesiyle değerlendirilir. 

7.5. Çalıştırma yaşı 


Çocukların iş gücü katılımıyla mücadele eder, çocukların psikolojik ve fiziksel olarak zarar görmesine neden olan ve onların eğitim öğretim hakkına engel olan hiçbir uygulamaya tolere edilmez. İşe alım süreçlerimizde kimlik ile yaş doğrulaması yapılır ve çalıştırma yaşı ile ilgili yasalara tam uyum taahhüt edilir. 
 
7.6. Zorla Çalıştırma 


Zorunlu, borçlandırarak, sınırlayıcı, bağlayıcı ya da hürriyetsiz çalıştırmaya karşı sıfır tolerans ilkesi benimsenir. Çalışanların özgürlük ve bağımsızlık haklarına saygı duyulur.  Çalışanlar özgürce işten ayrılabilirler. Kısıtlayıcı ve gönülsüz normal ve fazla mesai çalışma biçimlerinin her türüne kesinlikle karşıdır. 
 
7.7. Baskı ve İnsanlık Dışı Muamele 


Hoşgörülü bir iş kültürü sunulur. Hiçbir çalışanını veya iş ortağını herhangi bir baskıcı, stresli, huzursuz ve gerilimli iş atmosferlerine maruz bırakılmaması taahhüt edilir. Çalışanlardan akılcı ve ölçülebilir hedef ve performans beklentileri içinde olunur ve buna göre hareket edilir. Mobbing ve psikolojik taciz kesinlikle kabul edilmez. Saygılı ve destekleyici iş ortamları sağlanır.  Ayrıca, şirketimizde insanlık dışı muamelelere, yani her türlü aşağılayıcı, onur kırıcı ve insan haklarına aykırı davranışlara kesinlikle yer yoktur. Herhangi bir insanlık dışı muamele vakası hemen araştırılacak, ciddiye alınacak ve ilgili yasal çerçevede gerekli adımlar atılacaktır. 
 
7.8. Taciz 


İş süreçlerinde, tacizin hiçbir türlüsü (sözlü taciz, fiziksel taciz, zorbalık, tehdit, görevi kötüye kullanma ve suistimal etme vb.) kurumca kabul edilmemektedir. Semtrio olarak, tüm çalışanlarımızın özel hayatlarına saygı duyar, onlara huzurlu, güvenli ve rahatsız edici unsurlardan uzak bir iş ortamı sağlamayı taahhüt ederiz.  Taciz vakaları, şirketin ilgili birimleri tarafından derhal ve ciddiyetle araştırılır. Mağdurlara destek sağlanır ve failler hakkında adil bir şekilde işlem yapılır. Şirket kültürümüz, saygı, bütünlük ve eşitlik temelinde yükselir. 

7.9. Ayrımcılık 


İşe alım, disiplin süreçleri, terfi ve zam, eğitim hakkı, işten çıkarma süreçlerinin hiçbirinde çalışanlarımız arasında din, dil, ırk, yaş, cinsiyet, engel durumu, medeni durum, HIV/AIDS, etnik köken, hamilelik, sendikaya üyeliği, siyasi görüş, cinsel yönelim, ibadet biçimi, aile sorumlulukları, sosyoekonomik statüsü, eğitim biçimi ve seviyesi, bilinçsiz önyargı, yerli ve yabancı göçmen ve mülteci olma durumu vb. konularda ayrımcılık yapılmaz. Yasalarca kabul edilen biçimlerde, uygun dokümantasyonlar ile ülkemize gelmiş ve çalışan farklı ülkelerin vatandaşları şirket bünyesi içinde herkesle eşit haklara sahiptir. Kurumumuz ayrımcılığın her türlüsüne karşıdır. Kadın-erkek veya cinsiyet rolleri ücret, işe alım, işten çıkarma gibi konularda parametrelerden biri değildir. Eşit iş eşit ücret, eşit sosyal haklar ve adil ücret politikalarını benimsemektedir ve ayrımcı uygulamaların tespiti halinde disiplin prosedürü işletilmektedir.  
 
7.10. İnsan Kaçakçılığı 


Kurumumuz, kölelik ve insan ticaretinin her biçimine karşıdır ve bu konuya sıfır tolerans bakış açısıyla yaklaşmaktadır. 
 
7.11. Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık 


Semtrio, her bireyin eşit haklar ve eşit fırsatlara sahip olma hakkının bilincindedir. Farklı kültürler, farklı etnik kökenlerin bir araya geldiği, toplumsal cinsiyet eşitliğine verilen önem çerçevesinde cinsiyet rolleri, sosyokültürel geri plan ve engel durumundan bağımsız, farklı deneyimlerin ve perspektiflerin özgürce aktarılabildiği, katılımcı, kapsayıcı ve çeşitli bir iş ortamını ve yaşam standartlarını destekler. Kadınların iş gücüne katılımının ve fırsat eşitliğinin önemi ile ilgili konular paydaşlarla olan iş ilişkilerinde de vurgulanmaktadır. Bütün bu çeşitliliği kucaklayan, herkesin fikrini ve sesini duyurabileceği bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt eder. 

7.12. Dış Paydaşlar ile olan İnsan Hakları İlişkileri 


Semtrio’nun Tedarikçi Davranış Kuralları olarak oluşturduğu ve iş ilişkisi başlangıçlarında müşterilerine sundukları bu kurallar, çevresel, sosyal, etik iş kuralları ve sorumlu satın alma ve iş ortaklıklarına dair bakış açılarını ve beklentilerini aktarır. Ek olarak, paydaşlarının arazi hakları yasal çerçevede korunmakta, emniyet ve güvenlik haklarına saygı duyulup gözetilerek hareket edilmekte, sürdürülebilirlik bilinçleri arttırılmakta ve çalışanlarının insan haklarına saygılı ve etik yaklaşımları benimsemekte ve uygulamaktadır. 
 
7.13. Birleşme, Temsil Edilme ve İfade Özgürlüğü  


Çalışanlar, düşüncelerini, inançlarını ve çıkarlarını daha özgürce ifade edebileceklerini düşündükleri yapılara üye olmak ve faaliyet göstermek konusunda özgürdürler.  Semtrio, kurum kaynaklarını kullanmadan ve çalışma saatleri dışında yapılan, bireysel ve kolektif düzeyde olan etkinlikleri destekler. Çalışanların herhangi bir endişe duymadan, örgütlenme/sendikalaşma özgürlüklerine saygı duyar. 
 
7.14. Sağlık Açısından Riskli Madde Kullanımı ve Bahis 


Yasaklı maddeler ve bahis, bireylerin sağlığını ve toplumun genel refahını tehlikeye atar. Bu nedenle, çalışanların bu tür riskler konusunda bilinçlendirme programlarına büyük önem verir. Toplumun sağlığı ve bireylerin refahı önemli önceliklerimizdendir ve bu tür risklerle mücadele etmek, sosyal sorumluluğumuzun bir parçasıdır.

 

8. HEDEFLER

 

1. 2024 yılı içinde çalışanlarımızın %100’üne sosyal haklar, insan hakları, baskı, taciz, ayrımcılık, zorla çalıştırma, çocuk işçilik konularının önemine dair bakış açımızı en detaylı bir biçimde ifade edebileceğimiz eğitimleri sürdürmek.  


2. 2024 yılı içinde tüm çalışanlarımıza bilgi güvenliği ve bilgi gizliliği eğitimi vermiş olmak. 


3. Sosyal diyalogu arttırmak için 2024 yılı içinde her ay memnuniyet anketi düzenlemiş olmak. Sonuçlar üzerinden görüşlerin alınabileceği toplantıları sürdürmek. 


4. Çalışanlarımızın kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak, mentorluk eğitimlerinin yanı sıra, uluslararası platformlarda geçerliliği olan belli başlı programların eğitimi de verilmektedir. – finans eğitimi, AI eğitimleri vb. 


5. 2024’te Etkinlik kulübü ile tasarlanan etkinlikleri aylık bazda devam ettirmek.  


6. İnsan hakları konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına bağış yapmak. 


7. 2024te her ayın son cuması çalışanların fiziksel bütünlüğüne fayda sağlayacağını düşündüğümüz sabah aktiviteleri düzenlemek. (online/yüz yüze) - (spor, yoga vb.)

 

9. ETİK KURALLARIN VE ETİK İHLALLERİN BİLDİRİMİ VE SORUMLULUĞU 

 

Çalışanların kimliklerini gizli tutarak (anonim) veya açıkça bildirerek, istedikleri zaman görüş ve şikayetlerini dile getirebilecekleri etik hat mevcuttur. Bu sistem ilgili konular hakkında anonim geri bildirim yapılıp konunun takip edilebilmesi imkanını sunar. Aynı zamanda, yöneticilerimiz ve komite üyelerimiz ile açık ve rahat bir iletişim kurulabilmesini sağlayan açık kapı politikası uygulanır. Her ay düzenli olarak yapılan iş geliştirme toplantılarında, çalışanların öneri ve şikayetlerini yine anonim veya açıkça görüşebilmekte, konular değerlendirilip iyileştirmeler yapılmaktadır. 


İşçi ve insan hakları uygulamalarında meydana gelebilecek ihlallerin bildirimi için (çocuk işçilik, baskı, taciz, ayrımcılık, zorla çalıştırma, insanlık dışı muamele, insan kaçakçılığı, birleşme özgürlüğünün engellenmesi, etik iş ticaretine aykırı uygulamalar vb.) etik hat bilgileri aşağıdaki gibidir. Ayrıca bknz. (ihbar prosedürü) 


Semtrio Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. kurumsal ilkelerine veya yasalara aykırı davranışların şikâyeti sonrası aşamalarda, etik komite ve disiplin kurulu görevli olur.  Soruşturmalar gizlilik ve hassasiyet çerçevesinde gerçekleştirilir. İhbarda bulunan kişi veya kurumlara herhangi bir misilleme ve etiketleme yapılmayacağının taahhüdünü veririz.

 

Şikâyet ve İhbar Hattı: 00902168070248  
E-mail Adresi: ethics@semtrio.com
 


Revizyon No: 1.2
Revizyon Tarihi: 17.08.2023
Hazırlanma Tarihi: 15.06.2023