POLİTİKALAR

Sürdürülebilir Tedarik Sorumlu Satın Alma Politikası

 

1. VİZYONUMUZ 

 

Sürdürülebilir bir gelecek için, kurumların sosyal ve etik iş uygulamaları, çevresel etkilerin farkındalığı ve bu konularda atılan olumlu adımların yanı sıra, aynı bilinç ve doğrultuda hareket eden tedarikçiler, iş ortakları, müşteriler ve paydaşlarla çalışmaktır.

 

2. MİSYONUMUZ

 

Semtrio, kurumlara sürdürülebilir yaşam ve iş uygulamaları danışmanlığı sağlayan, çevresel, sosyal ve yönetişimsel etkilerini ölçen ve en önemlisi hayata geçirme hususunda etki sahibi bir şirket olarak, tedarik zincirine de bu değerleri yansıtmayı ve örnek teşkil etmeyi temel bir ilke olarak benimsemiştir. Sürdürülebilirlik, Semtrio’nun temelini yapı taşıdır ve tedarik süreçlerinde de bu bilinci her adımda gözetmek ve geliştirmek en öncelikli misyonudur.

 

3. AMAÇ 

 

Semtrio Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Semtrio), paydaşlarıyla birlikte sürdürülebilir değer yaratma çabasına derinden bağlıdır. Tüm tedarikçi, müşteri ve iş ortaklarıyla adil, tarafsız ve şeffaf iş ilişkileri kurmayı hedefler. Tedarik zincirindeki sosyal, ekonomik, çevresel ve etik risklerini belirler. Sürdürülebilir ve sorumlu bir tedarik zinciri oluşturmak için, satın alma operasyonlarını ve iş ortaklarından beklenen temel davranış kurallarına uygun, çevresel duyarlılığa sahip, sosyal sorumluluk ve insan haklarına saygı bilincinde, adil çalışma koşullarını sağlayan, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkesiyle hareket eden, etik iş uygulamaları ve yine kendi tedarik zincirine olan pozitif etki gibi alanlarda yüksek standartlara sahip firmalarla iş birliği yapmayı amaçlar. Erişilebilirlik, fiziksel yakınlık, tedarik edilen ürünün kalitesi, çeşidi, fiyat performansı ve tedarikçinin kurumsal yapısı gibi kriterleri göz önünde bulundurur. Bu kapsamda, tedarikçi seçim kriterleri, ilgili yönergeler ve standartlara uyum sağlamış firmalarla uzun vadeli ve sürdürülebilir iş birliklerini içerir. 

 

Semtrio Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. uluslararası tedarik ağında önemli rol oynayan şirketlere sürdürülebilir tedarik anlayışını entegre ederek, kendi iş süreçlerinin yanı sıra dış paydaşlarına da bu anlamda destek sağlar. Semtrio müşterilerine, kurumsal sürdürülebilirlik danışmanlığı, çevresel ayak izlerini izleme ve farkındalık yaratma gibi hizmetler sunarken, bu değerleri öne çıkarır ve onların da sürdürülebilir iş uygulamalarını benimsemelerine destek olur. Böylelikle, tedarik zincirinin her basamağına etki etmiş, kurumlara ve kişilere de bu bilinci kazandırmada önemli rol oynar.

 

4. KAPSAM

 

Semtrio Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.’nin bir iş ortağı olmak isteyen adaylar, “Tedarikçi Değerlendirme” sürecinden geçer. Bu süreç kapsamında tedarikçiler Sürdürülebilir Tedarik ve Sorumlu Satın Alma Politikası bakış açısı ile değerlendirilir.

 

Bu politika, Semtrio Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.’ nin tüm faaliyetleri çerçevesinde iş birliği yaptığı tedarikçileri, paydaşları, müşterileri ve iş ortakları için geçerlidir.

 

Politika ve bakış açımıza ait olmayan, sıfır tolerans kabul ettiğimiz konuların ihlali durumunda, Semtrio Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş, satın alma ve iş ilişkisi sözleşmesini feshetme/durdurma hakkına sahiptir.

 

5. KAYNAK

 

Semtrio:

 

 • BM Küresel İlkeler Sözleşmesi,
 • BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
 • ILO Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi
 • BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
 • Dünya Ekonomi Forumu, 2015 dahil olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası standartlar ve yasal mevzuata uygun çalışma biçimlerini destekler.

 

6. SORUMLULAR, İZLENEBİLİRLİK VE GÖZDEN GEÇİRME

 

Bu politika; Semtrio Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. sürdürülebilirlik komitesi, çalışanları ve paydaşlarının katılımı ile oluşturulmuştur ve her yıl gözden geçirilir. Mevzuattaki değişikliklerin takibi, tedarikçi risk analizini güncel tutup takibini sağlamak, uluslararası standartlara uyum ve tedarikçi davranış kuralları ilkelerine göre çalışıldığını doğrulamak gibi görevlere sahip Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından güncellenir. Tüm Semtrio Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş çalışanları ve yöneticileri, bu politikaya uygun hareket eder ve tedarikçi, müşteri ve iş ortaklarımıza bu politikaya uyum konusunda gerekli bilgi, rehberlik ve takibi sağlar. Politikanın uygulanabilirliği, alınan aksiyonlar, performans hedefleri ve uyum süreçleri, müşteriler, tedarikçiler ve çalışanlar ile iletişim kurularak incelenir ve gerekli revizyonlar yapılarak en efektif haline getirilir.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR TİCARET KOMİTESİ 
CEO
İklim Çözümleri Direktörü 
Sürdürülebilirlik Çözümleri Departmanı/İklim Çözümleri Departmanı – Proje Müdürü 
Muhasebe Departmanı 
Satın Alma ve İdari İşler Departmanı 
Satış ve İş geliştirme Departmanı

 

Semtrio, sorumlu tedarik ve sürdürülebilir satın alma uygulamalarıyla, marka değerini koruma, tedarik zincirinde standartlar belirleme ve bir arada tutma, yeni pazarları keşfetme, lokal satın alımlar yapma, önemli toplumsal konuların farkındalığı, gibi hedefler ile yola çıkarak, iş ilişkisi kuracağı firmaların önce tedarikçi değerlendirme kriterlerine tabii tutar. Bu kriterlere ve davranış kurallarına uyduğunu doğruladığı firmalarla iş ilişkisini sürdürür. Tüm iş ilişkilerinin %90 ve üzerinin tedarikçi davranış kurallarına tam uyumunu bekler. Ayrıca tedarik zincirindeki firmaların tedarik departmanlarıyla görüşüp sürekli iç takip sağlar. Tedarikçilerinden de politikada ve tedarikçi davranış kurallarında bulunan yönergelere uyup, çalışmalarını ve faaliyet alanlarını bu doğrultuda kurmalarını beklemektedir.

 

Bunu yaparken daha sürdürülebilir çalışmalarda tedarikçi ve iş ortaklarına örnek olarak;

 

 • Faaliyet gösterdiğimiz ülkenin ekonomik, çevresel ve etik, yasa ve düzenlemelerine uymak
 • Ekonomik, sosyal, etik ve çevresel uygulamalarda en yüksek standartları desteklemek
 • Tedarik sürecimizle ilişkili risklerin belirlenmesi ve yönetilmesini birinci derecede önemsemek
 • Politikamız ve bakış açımızı paydaşlarla (iç ve dış) iletilmesi ve farkındalık yaratılması gibi temel gerekliliklerin tamamına uyum sağlamaktadır.

 

7. UYGULAMA VE TEMELLER 

 

Bu politika, Semtrio’nun tedarikçilerinin çeşitliliğini ve farklı özelliklerinin bilincinde geliştirilmiştir. Uygulamaların tedarikçinin özelliklerine uygun olmasını ve standartlara göre şekillenmesini beklentisindedir. Tedarikçilerinden bu Politikaya uymalarını ve süreçleri yakından takip etmelerini talep eder. Politika ihlallerinde çözüm için iş birliği içinde olacağını ve politikanın uygulanmasından tüm ilgili tarafların sorumlu olduğunu belirtir.

 

7.1. Çevresel Sürdürülebilir Tedarik İlkesi

 

Semtrio, kurumlara verdiği sürdürülebilirlik danışmanlığı, toplum ve kurumlar yararına verilen çevresel eğitimler, su ve karbon ayak izi gibi çevresel ayak izi hesaplamaları, bilimsel bazlı gelecek hedeflerinin oluşturulması, ürün yaşam döngüleri süreçleri, sürdürülebilirliğe çevresel, sosyal ve ekonomik bakış açıları sağlama konularında verdiği hizmetler ile alanının en başarılı temsilcilerinden biri olarak, tedarik zincirinde yer alan kurum ve kuruluşların, iklim krizi, çevresel ayak izi, sera gazı emisyonları, yenilikçi ve düşük enerjili teknolojilere uyum vb. konularda bütüncül çalışmalar yapmalarını bekler. Onları teşvik eder, kontrol eder ve uygulamalarını sağlar. Büyük ölçekli tüm tedarikçilerinden bu standartlar çerçevesinde çalışmalarını bekler.

 

Semtrio, müşterilerine çevresel ayak izi, takibi ve azaltılması konusunda eğitimler vermeyi amaçlar ve bu sayede kişilerin ve kurumların çevre bilincine katkı sağlamış olur. Sağladığı çevresel danışmanlık süreçlerinde, yüksek standartlarda hizmet kalitesi sunmayı hedefler. Aynı zamanda, tedarikçilerinden çevresel ihlallere sebebiyet verecek ürün ve hizmet beklentilerinde bulunmamayı taahhüt eder. Tedarikçilerinin karbon ayak izi hesaplamalarında aktif rol oynayıp ve kapsam 3 emisyonlarının azaltımına katkı sağlamalarını bekler. 

 

 • Çevresel yönetim sistemine sahip olmalarını, iş uygulamalarının tamamına entegre etmelerini,
 • Yasalara ve çevre mevzuatına uygun hareket etmelerini, Atık yönetimi bilincine sahip olup, düzenli olarak atık ayrıştırması yapılmasını ve ilgili yasal düzenlemelere göre toplatılıp, geri kazanım uygulamalarına gönderilmesini,
 • Zararlı kimyasal kullanımını sonlandırmak, riski kaynağında yok etmelerini,
 • Yenilenebilir enerji ve proses optimizasyonu uygulamalarını benimsemelerini,
 • Çevre dostu ürünler üretmelerini ve kullanmalarını, satın alma uygulamalarında da kendi tedarik zincirlerinden aynı beklenti içinde olmalarını,
 • Sera Gazı emisyonlarını, atık su oluşumlarını kontrol altına alacak uygulamalar geliştirmelerini,
 • Çalışanlarına düzenli aralıklarla iklim değişikliği ile mücadele bilinci kazandırılması için eğitimleri verilmesini
 • Atık azaltmaya gidilmesi, sürdürülebilir kaynakların kullanımının yaygınlaştırılması ve karbon dengeleme/azaltma uygulamalarının birinci derecede önem arz etmesini,
 • Nesli tehlike altında olan ve endemik türler başta olmak üzere, tüm canlı türlerinin korunması bakış açısına sahip olup, bu doğrultuda hareket etmelerini,
 • Arazilerin tahribatının engellenmesi ve doğal ekosistemlerin korunarak sürekli olarak iyileştirilip geliştirilmesine yoğunlaşmalarını,
 • Biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve ekosistemler üzerindeki etkilerimizi sürdürülebilir yöntemlerle değiştirilmesini,
 • Ham madde kaynağı olarak doğadan faydalanan kağıt, karton vb. gibi endüstrilerde olan tedarikçilerimizin ormanları ve biyoçeşitliliği yasalara uygun ve sürdürülebilir bakış açısıyla koruyup kullanmalarını,
 • Geri dönüştürülebilir alternatifli ürünler tercih etmelerini ve geri dönüşüm bilincini kültürlerinin bir parçası haline getirmelerini,

 

7.2. İş Gücü Uygulamaları ve İnsan Hakları Konusunda Sürdürülebilir Satın Alma İlkesi

 

Semtrio Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., tedarikçilerini insan onuruna uygun çalışma şartları sağlamaya, iş ve toplum sağlığı ve güvenliğini öncelikli kılan uygulamalar ile ve eğitim ile bilinçlendirme faaliyetlerine aktif olarak katılmaya özendirir ve bu etik standartlara tam uyum sergilemelerini bekler. Semtrio Sürdürülebilir satın alım ve tedarik uygulamalarında, aktif rol oynayan satış, iş geliştirme, proje yönetimi, idari işler ve muhasebe gibi birimlerde rol alan çalışanlarının tamamına, sürdürülebilir tedarik uygulamaları eğitimi vermeyi hedefler. Aynı zamanda sistemli, aktif ve efektif bir dilek/şikâyet – etik hat mekanizması oluşturup, bu metotlar aracılığıyla gelen dilek ve şikayetlerin en uygun, en hızlı ve etik standartlara uygun çözümünü sağlar. Her sene arttırarak 2026’da tedarikçilerinin %100üne insan hakları ve çalışma biçimleri eğitimi vermiş olmayı hedefler.

 

 • ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü), BMSKA (Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları) vs. gibi, uluslararası standart ve hedeflere uyum sağlamasını ve çalışma koşullarını (çalışma saatleri, maaş ödemeleri, izin hakları, vb.) işçi ve insan hakları gözetilerek oluşturmalarını,
 • Çalışma düzeni ve iş ilişkilerini; kölelik, insan ticareti, rüşvet ve yolsuzluk, kaynağı belirsiz para kullanımı, sahtekarlık, bahis vb. gibi etik dışı uygulamaların hiçbir şekli ile oluşturmamalarını,
 • Adil, yaşanabilir ve eşit iş eşit ücret politikasını benimsemelerini,
 • İnsan haklarına saygılı, çalışanları için ideal iş sağlığı ve güvenliği tedbirleriyle ve insana yaraşır çalışma koşulları sağlamalarını, riski azaltıp veya minimuma indirip muhtemel iş kazalarının önüne geçilmesini hedeflemelerini
 • Kendi tedarik zincirlerine de pozitif etki sağlamalarını ve etik çalışma uygulamalarını benimseyen, insan haklarına saygılı ve çevresel bilince sahip tedarikçilerle çalışmalarını,
 • Etnik ve kültürel farklılıklara saygı duyup, korunması için önemler almalarını, fırsat eşitliği ilkesini benimseyip, işe alım, terfi, iş akdi sonlandırma gibi süreçlerde din, dil, ırk, cinsiyet, yaş, politik görüş, engel durumu, sendika üyeliği vs. gibi konularda ayrımcılığa maruz bırakılmadan insan haklarına değer veren bir çalışma ortamı yaratmalarını,
 • Tacizin, şiddetin ve istismarın hiçbir türüne izin vermeyip, zorla veya zorunlu çalıştırmaya tolerans göstermemelerini, örgütlenme özgürlüğüne saygı duymalarını,
 • Sosyal uygunluk bakış açısı, çevresel süreçler ve iş sağlığı güvenliği tedbirleri gibi konularda çalışanlarına düzenli eğitimler verip, sürekli farkındalık oluşturmalarını,
 • Operasyonel süreçlerin hiçbirinde, çocuk işgücü ve uygulamalarından faydalanmamalarını,
 • Tedarikçi davranış kurallarına bağlı kalma taahhütlerine uymalarını,
 • Gerekli görüldüğünde, iş pratiklerinin 3. Taraf denetim kurumlarınca doğrulanmasını,

 

7.3. Etik Yasalara Uyum

 

Semtrio, ticari faaliyetlerini dürüstlük, uyum, yüksek etik & ahlaki normlar çerçevesinde şeffaf bir şekilde yürütmektedir. Etik standartlara uyumun, sürdürülebilir ve sürekli iş ilişkileri açısından vazgeçilmez bir kriter olduğunun bilincindedir. Bu bakımdan, tedarikçilerinin iş faaliyetlerinde liderlik üstlenirken bu sorumluluğu paylaşmalarını bekler. Tedarik politikası kapsamında aşağıdaki ilkeler dikkate alınacaktır:

 

 • Ödemelerde, fatura şartları ve sözleşmelere bağlı kalarak, doğru ve zamanında ödeme yapmalarını ve yasalara uyum sağlamalarını,
 • Gizlilik ihlali ve kişisel verilerin korunmaması, rüşvet ve yolsuzluk, sahtekarlık, para aklama, çıkar çatışması, adil olmayan rekabet gibi etik dışı uygulamalardan uzak durup, böyle bir durum ile karşılaşılırsa en kısa sürede raporlamalarını,
 • Semtrio ile olan iş ilişkilerinin hiçbir aşamasında iş ilişkisinin tarafsızlığını sarsacak ayrıcalık vb. talep edip teklif etmemelerini,
 • Çalışanlarına etik iş uygulamaları eğitimleri vermelerini bekler.

 

8. HEDEFLERİMİZ

 

 • Sıfır Atık prensibini benimseyen ve 2030 hedefleri arasında değerlendiren tedarikçilerle çalışmayı sürdürmek. Halihazırda Satın alımların %50’sinden fazlası, uluslararası standartlarla uyumlu sürdürülebilirlik raporları, adil ticaret logoları ve net zero hedefleri olan kurumlardan gerçekleşmektedir, en büyük hizmet sağlayıcılarımız olan Microsoft, Amazon gibi etik değerleri, çevresel süreçlerini, sosyal iş gücü uygulamalarını kamuyla şeffaf bir şekilde paylaşan ve bu konular için sürekli gelişim hedefini senelik raporları ile sayısal olarak kanıtlamış şirketlerle tedarik ilişkisini sürdürmek,

 

 • 2024 itibariyle tedarik zincirini oluştururken kadın girişimci veya kadınlara ait işletmeler, azınlıklara ve hassas gruplara ait işletmeler, iş gücünde çeşitlilik ve kapsayıcılığa önem veren ve arttırma hedefleri olan işletmeleri seçim ve önem sıralamasında ilk sıralarda değerlendirmek,

 

 • 2024 yılı itibariyle, tedarikçiler, müşteriler ve iş ortaklarıyla yapılan iş sözleşmelerinin %100’üne ‘Semtrio Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Tedarikçi Davranış Kuralları’ dokümanını, tedarikçilerin üst yönetimlerinin dahil okuyup anladıklarına dair taahhüt bilgisini entegre etmek.

 

 • Uluslararası standartlara göre sıfır tolerans konularından kabul edilen, çocuk işçilik, baskı, taciz, ayrımcılık, çevreye geri dönülemez biçimde verilen zarar gibi konularla gündeme gelmiş müşteriler ile olan iş ilişkilerini, müşteri yasalar ve toplum tarafından kabul görecek bir aksiyon girişiminde bulunana kadar askıya almak,

 

 • Müşterilerimize verdiğimiz kurumsal sürdürülebilirlik ve ESG danışmanlığı, Karbon ve su ayak izi hesaplama, CDP, SBTi vs. hizmetlerimiz sırasında, gizlilik çerçevesinde onlara ait 3. Taraf değerlendirme raporları, iç denetim ve iç değerlendirme raporları, risk analizleri, acil durum eylem planları gibi dökümanlarına erişim sağlayabildiğimiz için aslında dolaylı yoldan, farklı mekanizmaların müşterilerimizin çalışma pratiklerine olan bakış açılarını da öğrenebiliyoruz. Buna ek olarak, 2025 yılına kadar, Semtrio Tedarikçi Risk Analizi Standartlarınca belirlenmiş iş ortaklarımızın en az %50sine on-site ziyaretlerde bulunup, çevresel ve sosyal süreçleri ve farkındalıklarını saptayabilmek,

 

 • Müşterilerimizin ISO14001, IS045001, ECOVADIS, B-CORP, SMETA(SEDEX) vb. gibi sertifikasyonlara sahip olmalarını önemseyerek, Sürdürülebilirlik performansı yüksek olan müşterilerimizi teşvik etmek adına hizmetlerimizde özel indirimler sağlamak.

 

 • Satış ve iş geliştirme, satın alma gibi tedarikçi ve müşterilerle yakın temasta çalışan bölümlerin tamamına sürdürülebilir tedarik standartları ile ilgili eğitimler vermek.

 

 

Revizyon No: 1.1
Revizyon Tarihi: 17.08.2023
Hazırlanma Tarihi: 15.06.2023