POLİTİKALAR

Tedarikçi Davranış Kuralları

 

Bu Sözleşme, xxx tarihinde, Semtrio Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. merkezi [adres] adresinde bulunan ve alt tedarikçi [Alt Tedarikçi Firma Adı], merkezi [Alt Tedarikçi Firma Adresi] adresinde bulunan taraflar arasında imzalanmıştır. İşbu Sözleşme, [Semtrio Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.] tarafından belirlenen ve [Alt Tedarikçi Firma Adı]’nın uymayı kabul ettiği tedarikçi davranış kurallarını kapsar ve bu kurallara uyulmasını taahhüt eder. Uyum sağlanmadığı durumlarda, sözleşme feshetme/iş ilişkisini durdurma hakkı saklıdır.

 

1. AMAÇ

 

Semtrio Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. olarak, sürdürülebilirlik ve etik değerlerin iş dünyasının merkezinde yer alması gerektiğine inanan ve ana ürünü ‘sürdürülebilir yaşam ve iş modellerine rehberlik’ olan kuruluşumuzun, ‘Tedarikçi ve Müşteri Davranış İlkeleri’ni oluşturmak ve sunmaktan gurur duyarız. Bu ilkeler, firmamızın iş süreçlerinde sürdürülebilirliği ve etik davranışları nasıl entegre ettiğimizi ve tedarikçi ve müşterilerimizle olan ilişkilerimizde bu ilkelerin nasıl hayata geçirildiğini yansıtmaktadır. Amacımız, sürdürülebilir bir iş modeli yaratmak ve tüm paydaşlarımız için adil, etik ve çevre dostu bir iş ortamı sağlamaktır. İş modelimizin temelini oluşturan bu ilkeler, iş süreçlerimizin her aşamasında çevresel sorumluluk, sosyal ve adil iş gücü uygulamaları, etkili yönetişim ve etik iş ticareti ilkelerine bağlı kalınmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

 

Bu ilkeler, şirketimizin ve iş ortaklarımızın sadece bugünün ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hareket etmelerini hedefler. Tedarikçilerimizden ve müşterilerimizden, bu ilkeleri kendi iş süreçlerine entegre etmelerini ve sürdürülebilirlik yolculuğumuzda bize eşlik etmelerini bekliyoruz.

 

Karşılıklı saygı, şeffaflık ve uzun vadeli iş birlikleri üzerine kurulu güçlü ve sürdürülebilir ilişkiler inşa etmek için atılmış bir attığımız bu adımda, ilkelerimiz sürekli gelişim ruhu içinde, düzenli olarak gözden geçirilecek ve güncelliğini kaybetmeyecektir. Beklentimiz, aynı özen ve bakış açısının tüm tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için gereken değeri taşımasıdır. Amacımız, bu ilkeleri benimseyen ve uygulayan paydaşlarımızla karşılıklı değer ve saygı temelinde uzun vadeli iş ortaklıkları geliştirmektir.

 

Sürdürülebilir bir geleceğe doğru atılan her adım, bizim için büyük bir değer taşımaktadır. Bu yolculukta sizleri de yanımızda görmekten onur duyarız.

 

2. REFERANSLAR

 

Bu Kurallar, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi 10 İlkesi,

 

ETI Davranış Kuralları, ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)

 

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SDG’ler) olan bağlılığımızı desteklemektedir. 

 

Tedarikçileri bu konulara yönelik politikalar, prosedürler ve uygulamalar sürdürmeye teşvik ediyoruz. 

 

Tedarikçilerimizin uluslararası kabul görmüş standartlardan yararlanarak verimli yönetim sistemleri uygulamalarını bekler ve destekleriz. (ISO14001, ISO45001, SA8000, vb.)

 

3. KAPSAM

 

Tedarikçi & Müşteri Davranış İlkeleri, var olan ve potansiyel tüm tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız ile olan tüm iş operasyonlarımızı kapsar. 

 

Bu ilkelere olan yaklaşım ve uyum, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın seçiminde ve değerlendirilmesinde temel ölçütler olarak kullanılacaktır.

 

4. DAVRANIŞ İLKELERİ

4.1. İşçi ve İnsan Hakları

 

Bu bölüm, şirketimizin tedarikçilerinden, iş ortaklarından ve müşterilerinden beklentilerini, çalışan hakları ve işyeri koşulları açısından detaylı bir şekilde tanımlamaktadır. Amacımız, tedarik zincirimiz boyunca insani değerlere saygı gösteren ve adil çalışma koşulları ve düzenli istihdamı sağlayan çalışma ortamları yaratmaktır.

 

Çocuk ve Genç İş gücü: 

 

 • Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve yerel kanunun belirlediği minimum çalışma yaşına uymalı ve iş gücünün hiçbir aşamasında çocuk işçilikten faydalanılmamalıdır,
 • Genç işçilerin çalışma saatleri, sağlık ve güvenlik standartları, eğitim hakları ve kişisel gelişimlerini destekleyici politikalar benimsenmelidir.

 

Zorla Çalıştırma:

 

 • İşçilerin işe alınması, çalıştırılması, fazla mesai uygulamaları ve iş akdi sonlandırma uygulamaları tamamen gönüllülük esasına dayanmalıdır.
 • İşçilerin kimlik veya pasaport gibi kişisel belgelerine el koymak, onları borçla kuruma bağlama veya diğer zorlayıcı yöntemler kesinlikle yasaktır.
 • Tedarikçiler, alt yükleniciler ve iş ortakları da dahil olmak üzere tüm iş zincirinde zorla çalıştırmanın önlenmesi için gerekli önlemleri almalıdır.

 

Adil Ücret ve Çalışma Süreleri:

 

 • Tedarikçiler, işçilere en az yerel minimum ücreti veya endüstri standartlarına uygun olarak belirlenmiş bir ücret ödemelidir.
 • Fazla mesai uygulamaları yasal sınırlar içinde olmalı ve işçilere fazla mesai için adil ödeme yapılmalıdır.
 • Çalışma sürelerinin ve molaların işçilerin sağlığını ve refahını destekleyecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Birleşme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkı:

 

 • Çalışanların sendikalara katılma ve sendika faaliyetlerinde bulunma haklarına tam destek verilmelidir. İşçilerin toplu sözleşme yapma haklarını tanımalı, saygı duyulmalı ve bu süreçlere adil bir şekilde dahil olmalıdır.

 

Ayrımcılık:

 

 • İşe alım, terfi, ücretlendirme ve diğer tüm iş uygulamalarında cinsiyet, ırk, etnik köken, din, yaş, cinsel yönelim, siyasi görüş, sendika üyeliği, engel durumu, HIV/AIDS veya diğer kişisel özelliklere dayalı ayrımcılık yapmaktan kaçınılmalıdır. Yerli ve yabancı göçmen ve mülteci çalışanlar için yasalarca kabul edilen çalışma izinleri alınmalı ve diğer tüm çalışanlarla eşit haklara sahip olmalıdır.
 • Çeşitlilik ve kapsayıcılığı destekleyen politikalar ve uygulamalar geliştirilmeli ve aktif olarak uygulanmalıdır.
 • Ayrımcılıkla mücadele konusunda eğitim programları ve farkındalık yaratıcı aktiviteler düzenlenmelidir.

 

Tacizin Engellenmesi:

 

 • Çalışma ortamında her türlü cinsel, fiziksel ve sözlü tacizin önlenmesi, suistimal ve insanlık dışı muamele uygulamalarını engellemek için etkin önlemler alınmalıdır.
 • Taciz vakalarının adil ve hızlı bir şekilde ele alınması için mekanizmalar oluşturulmalıdır.
 • Çalışanlara tacizle ilgili eğitimler verilmeli ve vaka yaşanması durumunda, takip mekanizması sağlanmalı ve gerekli disiplin ve yasal süreçler işletilmelidir.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği:

 

 • İş yerlerinde tehlikeleri en aza indirecek sağlık ve güvenlik standartları uygulanmalıdır.
 • Acil durum prosedürleri, ilk yardım ekipmanları ve güvenlik eğitimleri sağlanmalıdır.
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli izleme ve iyileştirme faaliyetleri yürütülmelidir.
 • Risk analizlerinin yapılması, olası durumlara göre güncellenmesi faaliyetleri yürütülmelidir.
 • İş kazası / ramak kala durumların takibi ve kayıt altına alınması, kök sebep analizleri yapılması gerekmektedir.

 

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık:

 

 • Çalışanların çeşitli kültürel, etnik ve sosyal arka planlarına, cinsel yönelimlerine saygı gösterilmelidir. Kadınların iş gücüne katılımı desteklenmeli ve fırsat eşitliği bakış açısı ve uygulamaları işe alım, ücretler, terfi vb. gibi karar alma süreçlerine entegre edilmelidir.
 • Çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda eğitim programları ve çalışanların katılımını teşvik eden etkinlikler düzenlenerek, iş kültürünün bir parçası haline getirilmelidir.

 

4.2. Etik İş Uygulamaları

 

Bu bölüm, tedarikçilerimiz, paydaşlarımız, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın; iş etiği ve şeffaflık konusundaki beklentilerimizi derinlemesine ele alır. Amacımız, tüm iş ilişkilerimizde yüksek etik standartların korunmasını sağlamaktır.

 

Ulusal/Uluslararası Yasal Düzenlemelere ve Sözleşmelere Uyum: Operasyonlarını yürütürken, faaliyet gösterdikleri her ülkenin yasalarına ve uluslararası hukuk kurallarına, uluslararası ticaret anlaşmaları ve sözleşmelerine sıkı bir şekilde uymalıdır. Bu, yerel çalışma standartlarından çevresel düzenlemelere, ithalat ve ihracat kanunlarından tüketici haklarına kadar geniş bir yelpazeyi içerir. 

 

Adil Rekabet Hukukuna Uyum: Adil rekabeti engelleyici, bozucu veya sınırlayıcı, eşitlik dışı, tüm faaliyetlerden kaçınmalıdır. Fiyat belirleme, pazar paylaşımı, tekel oluşturma gibi rekabeti sınırlayıcı eylemlerde, adil rekabete uygun davranmaları beklenir. Dürüstlük, şeffaflık ve eşitlik ilkelerine bağlı kalmayı gerektirir.

 

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele: Her türlü rüşvet ve yolsuzluktan kaçınılmalıdır. Bu, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir hükümet yetkilisine, müşteriye veya iş ortağına rüşvet& hediye teklif etmek, vermek, alma veya kabul etmek gibi davranışları kapsar. Şeffaf iş ilişkileri ve dürüstlük, bu alanda gösterilmesi gereken temel değerlerdir.

 

Kaynağı Belirsiz Para ve Terörün Finansmanıyla Mücadele: Kaynağı belirsiz para ve terörün finansmanı gibi yasa dışı finansal faaliyetlere bulaşmaktan kaçınılmalıdır. Bunun için tedarikçilerin mali işlemlerinin şeffaf, izlenebilir ve yasalara uygun olması gerekmektedir.

 

Veri Gizliliğinin Sağlanması: İş ortaklarımızın, işle ve kendi iş ortaklarıyla ilgili kişisel ve kurumsal verilerin gizliliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu, müşteri ve çalışan bilgilerinin korunmasını, uygun veri koruma politikalarının uygulanmasını ve veri ihlallerine karşı önlemlerin alınmasını içerir.

 

Ticari Sırların Korunması: İş ortaklarımız, kendilerine emanet edilen veya iş ilişkileri sırasında edindikleri ticari sırları korumalı ve bu bilgileri yetkisiz kullanımdan sakınmalıdır. 

 

Çıkar Çatışmasının Engellenmesi: İş kararlarında objektif olmalı ve her türlü çıkar çatışmasından kaçınılmalıdır. Bu, tedarikçilerin kendi çıkarlarını veya yakın ilişkilerde bulundukları kişilerin, akrabaların, arkadaşların çıkarlarını şirketin çıkarlarının önüne koymamalarını gerektirir.

 

Medya ve Sosyal Medya Kullanımı: Medya ve sosyal medyada şirketle ilgili bilgileri paylaşırken dikkatli ve sorumlu olmalıdır. Yanıltıcı veya zararlı bilgilerin yayılmasını önlemek ve şirketin itibarını korumak için doğru ve uygun bilgiler paylaşılmalıdır.

 

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Uyum: KVKK kapsamında kişisel verilerin korunmasına yönelik yasal gerekliliklere uyum zorunludur. Bu, veri toplama, işleme ve saklama süreçlerinin yasalara uygun şekilde yönetilmesini gerektirir.

 

Şeffaf Raporlama ve İletişim: Faaliyetleri hakkında açık, doğru ve zamanında raporlama yapmalıdır. Bu alan finansal raporlamadan, iş süreçlerine ve performans metriklerine kadar geniş bir yelpazededir.

 

Fikri Mülkiyetin Korunması: Fikri mülkiyet haklarına saygı gösterilmeli ve bu haklar ihlal edilmemelidir. 

 

Bilgi Paylaşımı: İş ilişkilerinde gerekli ve uygun olduğunda, bilgilerin paylaşılması açık ve adil bir şekilde yapılmalıdır. Bu, bilgi paylaşımının hem şirketin hem de iş ortaklarının menfaatine uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerekir.

 

Şeffaf İletişim: Şirket içi ve dışı tüm iletişimlerde şeffaflık ve dürüstlük esas alınmalıdır. Bu, tüm paydaşlara karşı açık ve doğru bilgi verilmesini gerektirir.

 

4.3. Çevre

 

Bu bölüm, şirketimizin çevresel sürdürülebilirlik konusunda tedarikçilerimizden, müşterilerimizden, iş ortaklarımızdan ve paydaşlarımızdan beklentilerini detaylı bir şekilde ortaya koymaktadır. Amacımız, çevresel etkiyi minimize etmek ve sürdürülebilir bir gelecek için ortak sorumluluk almak üzere iş birliği yapmaktır.

 

4.3.1. Kaynak Kullanımı ve Atık Yönetimi 

 

 • Etkin Kaynak Yönetimi: Kaynakların etkin ve verimli kullanımını teşvik etmek, israfı önleyerek doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunulmasını,
 • Atık Azaltma Stratejileri: Atık üretiminin azaltılması için yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi, üretim süreçlerinde atık miktarını minimuma indirgeyici yöntemlerin uygulanmasını,
 • Geri Dönüşüm ve Yeniden Kullanım: Atıkların geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanımı için sistemlerin oluşturulması, çevresel etkiyi azaltacak malzeme döngüsüne katkı sağlanmasını,
 • Su Kullanımı: Suyun doğru ve efektif kullanımı, su tasarruflu cihazlar ve teknolojiler, süreçlerin su kullanımına dikkat edilerek optimizasyonu, atık su arıtma işlemlerinin arttırılması, su ayak izinin takibi gibi uygulamaları hayata geçirilmesini,
 • Hava kirliliği: Fosil yakıtların kullanımını azaltıp, düşük emisyonlu ulaşım araçları sağlanması, üretim biçimi doğrultusunda, baca sistemlerini hayata geçirmesini bekleriz.

 

4.3.2. Enerji Verimliliği ve Karbon Ayak İzi

 

 • Enerji Verimliliği: Enerji tüketiminin azaltılması ve enerji verimliliğinin artırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini,
 • Karbon Ayak İzi Yönetimi: Karbon emisyonlarını azaltma stratejilerinin uygulanması, sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve raporlanmasını,
 • Sürdürülebilir Enerji Kullanımı: Fosil yakıt bağımlılığının azaltılması, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin teşvik edilmesini,
 • İklim Değişikliği: İklim değişikliği farkındalığının satın alma, üretim uygulamalarında ön planda tutulmasını, farkındalık arttırma çalışmalarının yapılmasını ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin hızlandırılmasını bekleriz.

 

4.3.3. Sürdürülebilir Malzeme ve Üretim Yöntemleri

 

 • Çevre Dostu Malzemeler: Çevreye zarar vermeyen, yenilenebilir veya geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımının teşvik edilmesini,
 • Sürdürülebilir Üretim Süreçleri: Çevresel etkiyi en aza indiren üretim teknikleri ve süreçlerinin benimsenmesi, çevre üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılmasını,
 • Çevresel Standartlara Uyum: Ulusal ve uluslararası çevresel düzenlemelere ve standartlara uyum sağlama, çevresel performansı sürekli iyileştirme çabalarının arttırılmasını bekleriz.

 

4.4. Sürdürülebilir Tedarik Piramidi

 

Tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, paydaşlarımız ve müşterilerimizden, kendi tedarik ve paydaş yönetim sistemlerini kapsamlı bir şekilde oluşturmalarını ve bu sistemleri sürekli olarak gözden geçirip güncellemelerini beklemekteyiz. Bu sürecin, tedarik zincirinin her bir halkasında kalite ve sürdürülebilirlik standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacağını ve böylece tüm paydaşlarımız için daha etik, şeffaf ve sorumlu bir iş yapış biçimi oluşturacağını düşünmekteyiz. Bu yaklaşım, sektörümüzde sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaştırılmasına ve tüm iş süreçlerimizde pozitif bir değişim yaratılmasına önemli ölçüde katkıda bulunacağına inanmaktayız.

 

4.5. Şikâyet Mekanizması ve Takibi

Tedarikçi Davranış Kurallarımıza uyum konusunda herhangi bir belirsizlik yaşanması veya hatalı davranışların tespiti durumunda, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, paydaşlarımız, müşterilerimiz ve diğer ilgili taraflar, endişelerini dile getirmek veya ihbar etmek için aşağıdaki iletişim kanallarını kullanabilirler: 

 

Şikayet ve İhbar Hattı: 00902168070248 

E-mail Adresi: [email protected] 

 

Bu iletişim kanalları, tedarik zincirimizdeki tüm tarafların seslerinin duyulmasını ve sorunların adil bir şekilde ele alınmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Şikayet ve ihbarlar her konuda olabilir, aşağıdaki konuları da içerebilir:

 

 • Etik dışı uygulamalar,
 • Rüşvet ve yolsuzluğa yönelik davranışlar,
 • Kaynağı belirsiz Para aklama,
 • Tehdit,
 • Sahtekarlık,
 • Çocuk işçiliği,
 • Baskı ve taciz,
 • Ayrımcılık,
 • İnsanlık dışı muamele,
 • Örgütlenme özgürlüğünün engellenmesi,
 • Ücretler ve çalışma koşulları.

 

5. MEKANİZMA SÜREÇLERİ

 

Tüm şikayet ve ihbarlar, gizlilik ve hassasiyetle ele alınacaktır:

 

İhbar eden kişilere herhangi bir misilleme yapılmayacağını garanti ederiz. Tüm şikayetler anonim olarak ele alınabilir ve ihbar edenin kimliği korunacaktır.

 

Şikayet ve ihbarların etkin bir şekilde takip edilmesini ve zamanında işleme alınmasını sağlayacak bir sistemimiz bulunmaktadır.

 

Her bir şikayet ve ihbar, konusunda uzman kişiler tarafından dikkatle ve özenle incelenecek, adil ve tarafsız bir değerlendirme yapılacaktır.

 

Tedarikçi Davranış Kurallarımıza yönelik ihlallerde sıfır tolerans politikamızı uygulayacağımızı taahhüt ederiz.

 

Bu süreç, tüm paydaşlarımızın bu kurallara tam olarak uyum sağlamasını teşvik etmek ve olası ihlalleri hızlı ve etkili bir şekilde ele almak için tasarlanmıştır. Her türlü şikayet ve ihbar, gerekli hassasiyet ve dikkatle ele alınacak ve uygun durumlarda etkin adımlar atılacaktır.

 

 


 

Tedarikçi/Müşteri Ünvan: 

 

Tedarikçi/Müşteri Adres: 

 

İmzalayan İsim Soy İsim: 

 

İmzalayan Ünvanı: 

 

Tarih: 

 

İmza:

 

 


 

Revizyon No: 1.0
Revizyon Tarihi: 17.08.2023
Hazırlanma Tarihi: 15.06.2023