HIZLI TEKLİF ALIN

Su Ayakizi

Su Ayakizi Nedir?

SEMTRIO’nun hazırlamış olduğu Su Ayakizi Hesaplamalarının tamamı bağımsız doğrulayıcılar tarafından onaylanmıştır.


Su Ayakizi

Su ayakizi tüketilen temiz su ve kirletilen atık su olarak yaşamsal faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan su miktarlarının hesaplama yaklaşımıdır.

Su Ayakizi Nedir?

Su Ayakizi Nedir?

Su ayakizi bir ürün veya servisin oluşması süresince ortaya çıkan su tüketimini ölçen bir araç ve kavramdır. Su ayakizi hesaplamaları gıda maddesi, tekstil ürünü, yapı malzemesi gibi tek bir ürün için ölçülebildiği gibi, kuruluş seviyesinde de kurumsal su ayakizi olarak da hesaplanabilmektedir.

Su ayakizi aynı zamanda belirli bir bölge ve/veya coğrafyadaki su tüketiminin o bölgedeki susuzluğa veya su kıtlığına olan etkisinin hesaplanmasına da olanak sağlamaktadır.

Su ayakizi hesaplaması ile kurumlar, şirketler, şehirler, hükümetler ve kişiler için oluşan su tüketimleri değerlendirilebilir, tedarik zinciri tarafında ki su tüketimi hesaplanabilir, su tüketimi ve su ayakizi ile ilgili iyileştirme çalışmalar için yol haritası çıkarılabilmektedir.

Su ayakizi hesaplamalarının amacı ve kapsamı doğrultusunda ton ürün başına m3 su, hektar arazi için m3 su, birim ürün başına m3 su gibi farklı işlevsel birimlerde hesaplanabilir. Su ayakizi hesaplamaları sayesinde tüketilen ve kirletilen suların hangi amaç doğrultusunda oluştuğunun ve limitli su kaynaklarına olan etkilerin ölçülmesine yardımcı olmaktadır. Su ayakizinin etkileri suyun nereden ve hangi zaman zarfında çekildiğine bağlı olarak değişmektedir. Su kıtlığı çekilen bir bölgeden tüketilen 1 m3 suyun susuzluğa etkisi diğer bölgelerde tüketilen aynı miktarda su oranına göre daha farklı olmaktadır.

1 kg kırmızı et üretimi Biliyor Muydunuz?
1 kg kırmızı et üretimi için 15000 litre su tüketimi gerçekleşmektedir. Bunun %93 Yeşil Su Ayakizi, %4 Mavi Su Ayakizi ve %3’ü ise Gri Su Ayakizidir.

Su Ayakizi Bileşenleri

Su Ayakizi Hesaplamaları 3 ana kategoriden oluşmaktadır.


Su Ayakizi Bileşenleri

Su ayakizi hesaplamaları “Mavi Su Ayakizi”, “Gri Su Ayakizi” ve “Yeşil Su Ayakizi” olarak 3 farklı kapsamda hesaplanıp değerlendirilmektedir. Bu 3 bileşen yağmur suyu, şebeke veya kuyu suyu/yüzey suyu ve kirleticilerin çözünürlüğünün azalımı için gerekli olan temiz su miktarı olarak ayrıştırılmış biçimde su tüketiminin değerlendirmesini sağlamaktadır.

Yeşil Su Ayakizi Yeşil Su Ayakizi: Birim alana düşen yağış miktarının yer altı sularına geçmediği ve yüzek üzerinde kaldığı veya bitkiler tarafından kullanıldığı durumlarda oluşur. Bu durum suyun buharlaşan miktarının ve bitkiler tarafından kullanılan miktarının bir göstergesidir. Yeşil su ayakizi tarımsal ürün yetiştirme süreçlerinde daha çok meydana gelmektedir.

Mavi Su Ayakizi Mavi Su Ayakizi: Yer altı su kaynaklarından veya yüzeysel su kayaklarından çekilmiş suyun buharlaşma ile, üretimde kullanılma ile ve çekildiği su kaynağına geri dönmeme durumu ile oluşan tüketim miktarını ifade eden kavramdır. Tarımda kullanılan su, fabrikalarda üretim hatlarında kullanılan su ve evsel kullanım suyu Mavi Su Ayakizi olarak değerlendirilebilir.

Gri Su Ayakizi Gri Su Ayakizi: Üretim aşaması ile ilgili olan Gri Su Ayakizi üretim faaliyetleri sonucu oluşan temiz su kirliliğin bir derecesi olarak tanımlanmaktadır. Alıcı ortamdaki kirlilik yüklerinin, aynı alıcı ortamın doğal kirlilik derecesine ve güncel kirlilik derecesine göre seyreltilmesi için gerekli olan temiz su miktarının ölçüsüdür.

Çin Su Tüketimi Biliyor Muydunuz?
Çin’de kişi başı su tüketimi 1070 m3’dür.

Doğrudan ve Dolaylı Su Ayakizi

SEMTRIO, Dünya’da ilk ve tek su ayakizi hesaplama yazılımı geliştiren firmadır.


Doğrudan ve Dolaylı Su Ayakizi

Doğrudan ve Dolaylı Su Ayakizi

Su Ayakizi hesaplaması hem “Doğrudan Su Ayakizi” hem de “Dolaylı Su Ayakizi” olarak ayrı ayrı hesaplanabilir. Dolaylı Su Ayakizi, ürünün tedarik zinciri tarafında oluşan su tüketimi olarak tanımlanabilir. Bu sebeple Su Ayakizi son tüketiciyi, üretici firmaları ve işletmeleri ürünün tüm üretim döngüsündeki su tüketimi ile ilişkilendirmektedir. Genelde üretim tesissilerinde tüketilen su miktarı veya diğer bir söylemle operasyonel süreçlerdeki su tüketimi, tedarik zincirindeki su tüketimi ile karşılaştırıldığı çok daha az çıkmaktadır. Dolaylı Su Ayakizi hesapları ile ürünün sadece üretim tesiste değil, hammadde temini ara ürün üretimi gibi süreçlerindeki su tüketimi de dikkate alınmaktadır.

Doğrudan ve Dolaylı Su Ayakizi Hesaplanması ABD Su kişi başı su tüketimi Biliyor Muydunuz?
Birleşik Devlerdeki yıllık kişi başı su ayakizi 2840 m3’dür. Bunun %20’si Dolaylı Su Ayakizi olarak ülke sınırları dışında gerçekleşmektedir. Bunun en büyük kaynağı ise Çin’deki Yangtze Nehri Havzasında oluşmaktadır.


Su Ayakizi Standartları ve Metodolojileri

SEMTRIO, Ar-Ge Merkezi TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde yer almaktadır.


Su Ayakizi Standartları ve Metodolojileri

Su Ayakizi Standartları ve Metodolojileri
  • Su Ayakizi Hesaplama ve Raporlamaları “ISO 14046 Environmental management -- Water footprint -- Principles, requirements and guidelines” standardı takip edilerek yapılmakta ve belgelendirme kuruluşları tarafından doğrulanabilmektedir.
  • Doğrudan Su Ayakizi hesaplamalarında metodoloji olarak ise “Water Footprint Network - The Water Footprint Assessment Manual” kullanılabilmektedir.
  • Dolaylı Su Ayakizi hesaplamaları için ise çeşitli araştırmacılar tarafıdan farklı hesaplama yaklaşımları geliştirilmiştir. Available WAter REmaining metodu, Berger et al 2014 (Water Scarcity) metodu ve Pfister et al 2009 (Water Scarcity) metodları SimaPro gibi LCA programlarına entegre edilmiş ve Yaşam Döngüsü Analizi yöntemi ile hesaplanabilen metodlardır.
  • EPD – Çevresel Ürün Beyanları da ilgili PCR dokümanına göre Doğrudan ve Dolaylı Su Ayakizi ve Su tüketim değerleri de belirtilebilmektedir.
Japonya yıllık kişi başı su ayakizi Biliyor Muydunuz?
Japonya yıllık kişi başı su ayakizi 1380 m3’dür. Bunun %77’si ülke sınırları dışında oluşmaktadır.


Su Ayakizi ve CDP Beyanları

SEMTRIO, hizmetleri arasında CDP Danışmanlığı da bulunmaktadır.


Su ayakizi Cdp Danışmanlığı
  • CDP Water Program’ında firmalara Su tüketimi ve Susuzlukla olan etkilerinin risk değerlendirmesi gibi başlıklar altında sorular yöneltilmekte ve firmaların bu soruları cevaplamaları beklenmektedir.
  • CDP Water Programı değerlendirme kriterlerinin arasında Su Ayakizi hesaplarının kabul gören standart ve metodolojilere göre yapılıp yapılmadığı bulunmaktadır. Su Ayakizi Hesaplayan ve Doğrulatan firmalar CDP Water Programında daha yüksek puan alabilmektedirler.

Ürün Su Ayakizi

ISO 14040/44 Life Cycle Assessment standartları ve gerekliliklerinde belirtilen yöntemler ile ürünün Doğrudan ve Dolaylı Su Ayakizi hesaplamaları yapılmaktadır. Ürünün yaşam döngüsü içerisinde oluşan ve hammadde temini, nakliye, ara ürünler, son ürün üretimi ve paketleme aşamalarından gelen su tüketimi dikkate alınmaktadır. SimaPro gibi LCA yazılımları ile, ürünün tüm yaşam döngüsü aşamaları modellenerek hesaplamalar uygulanır ve sonuçları ürün bazında raporlanır.

Kurumsal Su Ayakizi

Bir işletme ve üretim tesisinde doğrudan ve dolaylı oluşan ve işletmedeki faaliyetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan su tüketimi olarak tanımlanabilmektedir. Kurumsal Su Ayakizi hesaplarında genellikle ISO 14046 standardına göre “gate to gate” yani “kapıdan kapıya” yaklaşımı ile “Doğrudan Su Ayakizi” hesapları yapılmaktadır. Kurumsal Su Ayakizi bir işletmenin kendi sorumluluğunda olan ve kendi yönettiği faaliyetleri sonucu ortaya çıkan su ayakizidir. Bu sebeple işletme içerisinde oluşan operasyonel su tüketimi dikkate alınarak işletmenin su haritası çıkarılmaktadır.

Kurumsal Su Ayakizi hesaplarında işletmeye giren su temini konum ve kaynakları kuyu, şebeke veya yağmur suyu toplama olarak ayrıştırıp kullanım miktarları ölçülerek hesaplamalara katılır ve Mavi Su Ayakizi hesaplanır.

İşlemenin çıkışındaki atık su çıkış noktaları ve miktarı ile alıcı ortam kirlilik konsantrasyonları ölçümü Gri Su Hesaplamaları için gereklidir. İşletmenin atık suyunun arıtma tesisinden arıtıldıktan sonra alıcı ortama verilmesi, Gri Su Ayakizinde azalım sağlayacaktır. Atık su kirlilik yükleri ölçümü, arıtma tesisi arıtma verimliliği ve alıcı ortam doğal ve güncel kirlilik konsantrasyonları Gri Su Ayakizi hesaplamaları için gerekli olan parametrelerdir.Farkındalık Yaratın

SEMTRIO firmanız adına Su Ayakizi ve Cdp Beyanları faaliyetleri de yürütür, çalışmalarınızın tüm paydaşlara ulaşmasını sağlar.


Farkındayız…

Daha fazlasını istediğinizi biliyoruz, bu nedenle SEMTRIO sadece bir danışmanlık firması değildir. Su Ayakizi faaliyetlerinizi daha verimli hale getirmek, PR artışı sağlamak ve ürün/hizmetlerinizi daha bilinir hale getirmek için iştirak şirketleriyle beraber çalışır ve işinizi geliştiririz.

LCA'nın Faydaları

Yazılım ve IT

Semtrio Ar-Ge

Tasarım ve Dijital Pazarlama

Tasarım ve Dijital Pazarlama (Lokomotif Yazılım)
Teklif Alın +90 216 807 02 48
SİZİ ARAYALIM